6 kroków do twojego domu

co zawiera projekt
regulamin
6 kroków do twojego domu
do pobrania
polityka prywatności

1. Poznaj uwarunkowania prawne działki.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawowym aktem prawnym zawierającym informację o możliwościach zabudowy Twojej działki jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Określa on przeznaczenie danego terenu oraz zawiera zasady kształtowania zabudowy. Ma to zasadniczy wpływ na to jaki dom możesz wybudować.

WARUNKI ZABUDOWY

Jeżeli Twoja działka nie jest objęta MPZP, to zasady kształtowania na niej zabudowy otrzymasz w drodze Decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ). Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na rzecz wnioskodawcy.

We wniosku określ:

-Twoje dane jako wnioskodawcy
-adres nieruchomości oraz dane ewidencyjne (miejscowość, numer działki, obręb ewidencyjny itp.)
-granice terenu objętego wnioskiem – oznaczone na kopii mapy zasadniczej (pobierzesz ją z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
-opis budynku jaki zamierzasz wybudować: budynek mieszkalny, jego przybliżoną powierzchnię i wysokość, ilość pięter, oznaczyć na mapie rozplanowanie położenia: budynku, wjazdów (informacje pobierzesz z naszej strony)
-zapotrzebowania na wodę, energię i sposób odprowadzenia ścieków oraz innych potrzeb co do infrastruktury technicznej,

Pamiętaj, że informacje podawane w tym wniosku mają charakter orientacyjny. Informujesz Urząd co chciałbyś na działce wybudować. Urząd wskazuje zaś czy jest to możliwe, ściśle określając zasady kształtowania zabudowy.

 

2. Określ własne potrzeby

Zdefiniowanie własnych potrzeb ma pierwszorzędne znaczenie przy wyborze właściwego projektu. Ilość osób oraz określenie łączących ich relacji, powinny być zasadniczym czynnikiem podczas  analizy układów funkcjonalno-przestrzennych poszczególnych projektów. Właściwe określenie ilości i rodzaju pomieszczeń, ich wzajemne powiązania, będą miały decydujący wpływ na komfort Twojego życia.

3. Wybierz projekt

Poznałeś już ograniczenia wynikające z prawa miejscowego i własne potrzeby. Możesz już świadomie przystąpić do wyboru właściwego projektu.

Być może w toku analiz okaże się, że najwłaściwszym wyborem będzie projekt indywidualny?

4. Adaptacja projektu

Adaptacja projektu jest koniecznością, wymaganą przez Prawo Budowlane. Adaptacji dokonuje uprawniony architekt współpracujący z projektantami innych branż. Polega ona na dostosowaniu projektu do uwarunkowań lokalnych Twojej działki. W szczególności do ukształtowania terenu, warunków gruntowych, warunków stref klimatycznych, itp.

Na tym etapie dokonujesz także ewentualnych zmian w wybranym projekcie.

Obowiązki projektanta adaptującego:

-dostosowanie projektu do wymogów MPZP lub WZ (patrz krok 1)
-sporządzenie Projektu Zagospodarowania Terenu (na aktualnej mapie do celów projektowych) zawierającego:
-uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej na działkę
-lokalizacją projektowanego budynku
-uzgodnienie niezbędnych przyłączy instalacyjnych
-sporządzenie informacji o obszarze oddziaływania obiektu
-dostosowanie projektu fundamentów do warunków wodno-gruntowych (na podstawie badań geotechnicznych gruntu)
-dostosowanie projektu więźby dachowej do odpowiedniej strefy klimatycznej
-dostosowanie projektowanej charakterystyki energetycznej do uwarunkowań lokalnych
-dołączenie uprawnień projektantów adaptujących i zaświadczeń o wpisie do właściwych izb zawodowych, aktualnych na czas opracowania projektu.

Pamiętaj – dopiero po sporządzeniu adaptacji dokumentacja spełnia wymogi dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego i może być załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

5. Złóż wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy domu

O tym czy pozwolenie czy zgłoszenie, będzie decydował Projektant adaptujący, w oparciu o informację zawartą w obszarze oddziaływania obiektu.

Na podstawie przepisów odrębnych, projektant dokonuje analizy, czy planowany obiekt swoim usytuowaniem i parametrami, będzie wpływał na sąsiadującą zabudowę lub działki.

Jeżeli wyznaczony obszar oddziaływania mieści się w całości na Twojej działce, możesz wybrać drogę zgłoszenia, zamiast pozwolenia na budowę.

wariant A – POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Wypełnij wniosek o pozwolenie na budowę (znajdziesz go na stronie Urzędu)

Do wniosku dołącz:

-cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi
-oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
-decyzję o warunkach zabudowy jeżeli była wydawana dla Twojej działki
-kopie uprawnień Projektantów adaptujących wraz z zaświadczeniami o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnych na dzień opracowania projektu

Po złożeniu wniosku, urząd ma 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uprawomocnienie decyzji następuje po 14 dniach (przy braku sprzeciwu stron postępowania). Po tym terminie możesz rozpocząć budowę.

wariant B – ZGŁOSZENIE BUDOWY DOMU

Wypełnij wniosek zgłoszenia budowy (znajdziesz go na stronie Urzędu)

Do wniosku dołącz:

-cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi
-oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
-decyzję o warunkach zabudowy jeżeli była wydawana dla Twojej działki
-kopie uprawnień Projektantów adaptujących wraz z zaświadczeniami o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnych na dzień opracowania projektu

Jak widać zarówno zakres projektu i załączniki są dokładnie takie same jak we wniosku o pozwolenie na budowę. Różnica polega na tym, że przy zgłoszeniu nie jest wydawana decyzja administracyjna, a do prac budowlanych możemy przystąpić po upływie 30 dni przy braku sprzeciwu ze strony urzędu (tzw. „milcząca zgoda”).

6. Rozpocznij budowę

Teraz pozostaje nam życzyć Ci wytrwałości!

Pamiętaj – w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami, a nasi projektanci na pewno Ci wszystko wyjaśnią!

KONTAKT